szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU GMINA DBAJĄCA O EDUKACJĘ

§ 1

1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Wiarygodna Gmina w kategorii „Gmina dbająca o edukację”.
2.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Organizator Programu - Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000 zł w całości opłacony.
b) Laureat – Gmina przystępująca do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
c) Program Wiarygodna Gmina lub Program – program promocji Gmin które w sposób nie budzący wątpliwości realizują swoje cele statutowe na odpowiednim, zgodnym z przyjętymi kryteriami przez Program poziomie.
d) Szkoła – Podstawowa szkoła publiczna lub niepubliczna, ubiegająca się o udział w Programie, która spełniła łącznie warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu.
e) Przedszkole lub Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie - Przedszkole publiczne lub niepubliczne, które spełniło warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
f) Certyfikat Laureata Programu Wiarygodna Szkoła/Wiarygodne Przedszkole jest przyznawany przez Organizatora Programu po dokonaniu wnikliwej analizy przesłanych przez Laureata programu dokumentów aplikacyjnych. Należny wyłącznie uczestniczącym w Programie , spełniającym kwalifikowane kryteria określone w § 5 Regulaminu.
g) Formularz Deklaracji Uczestnictwa w Programie lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a Gminą ubiegającą się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.wiarygodna-gmina.pl.
h) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Gmina dostępny na stronie internetowej www.wiarygodna-gmina.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.
i) Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Organizatora Programu na rzecz Laureata Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:
•pełna nazwa Gminy,
• adres siedziby,
• adres strony internetowej,
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• logo,
• słowa klucze najlepiej opisujące Gminę,
• opis Gminy.
j)Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Organizatorem przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję.
k) Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodna Gmina.
l) CKE-Centralna Komisja Egzaminacyjna.
m) OKE-Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

§ 2

1. Celem Programu Wiarygodna Gmina jest:
a) Umożliwienie i ułatwienie rodzicom oraz potencjalnym uczniom dokonania oceny i porównania placówek edukacyjnych na terenie Gminy.
b) Wspieranie rozwoju i pozycji Gmin będących Laureatami Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z odpowiedniego poziomu nauczania na jej terenie.
c) Wyróżnienie Laureatów Programu w związku z wysokim poziomem zarządzania.

§ 3

1.  Laureat Programu Wiarygodna Gmina uzyskuje:
a) Możliwość promocji Gminy będącej Laureatem Programu poprzez stworzenie wizytówki wraz z informacjami o Gminie na stronie internetowej www.wiarygodna-gmina.pl prowadzonej przez Organizatora Programu.
b) Materiały marketingowe promujące pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie.
c) Dostęp do produktów i usług Partnerów Programu w ramach oferty limitowanej przeznaczonej wyłącznie dla Laureatów Programu.
d) Możliwość uzyskania tytułu Laureata Programu Wiarygodna Gmina po spełnieniu warunków określonych w §5 Regulaminu.
e) Certyfikat Laureata Programu Wiarygodna Gmina.
f) Dyplom Gratulacyjny dla Dyrekcji wyróżnionej Placówki.
g) Wizytówkę Laureata.
h) Przekazanie przez Organizatora Programu lokalnym mediom właściwym dla siedziby Laureata informacji o zdobytym wyróżnieniu.
i)Promocję Gminy będącej Uczestnikiem Programu poprzez opublikowanie wizytówki wraz z informacjami o niej na stronie internetowej Organizatora Programu oraz w social media (Facebook).

§ 4

1. Warunkiem udziału w Programie Wiarygodna Gmina jest:
a)Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa przez osobę upoważnioną do reprezentowania Gminy i przesłanie jej wraz z podpisanym Regulaminem na adres siedziby Organizatora Programu.
b)Opłacenie kosztów uczestnictwa w Programie na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z Deklaracją Uczestnictwa.
2. Gmina zawiera Umowę z Organizatorem Programu za pośrednictwem osoby reprezentującej Gminę.
3. Gmina ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1a lub przedstawienia dokumentów, których autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, a także podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

§ 5

1. Uczestnikiem Programu może zostać Gmina, w której placówki edukacyjne w przeprowadzonym procesie weryfikacji do Programu spełniają  poniższe kryteria:
1.1. Przedszkole.
1.1.1. Kryterium dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze- kryterium kwalifikujące Przedszkole do Programu, gdzie kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen uzyskanych w ramach przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej w okresie ostatnich 3 lat funkcjonowania przedszkola. Pozytywną ocenę otrzymuje to Przedszkole, które ma przeprowadzoną ewaluację na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego i uzyskało poziom spełniania wymagań we wszystkich badanych obszarach, co najmniej A, B lub C gdzie:
- Poziom C – oznacza średni stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole,
- Poziom B - oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole,
- Poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole.
b) Ma przeprowadzoną ewaluację na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, uzyskało poziom spełniania wymagań we wszystkich badanych obszarach podstawowy lub wysoki.
1.1.2. Certyfikat Wiarygodne Przedszkole wystawiany jest na okres 12 miesięcy. Uczestnik Programu może uzyskać nowy Certyfikat za kolejny rok szkolny po spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu, na kolejny okres 12 miesięcy.
1.1.3. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się materiałami i korzystania z przywilejów Programu,
1.2. Szkoła Podstawowa.
1.2.1. Laureatem Programu może zostać Szkoła, która po zakwalifikowaniu do Programu spełnia poniższe kryteria:
a)Uzyskała na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wynikach Sprawdzianu przeprowadzanego w roku szkolnym 2015/2016, co najmniej czwarty stanin z części I ogólnej, oraz czwarty stanin z części II językowej. Wynik ogłaszany jest przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjna właściwą dla położenia geograficznego Szkoły/Laureata Programu.
b)uzyskała pozytywną ocenę w ilości min. 80 pkt. w procesie weryfikacji kryteriów bazy i bezpieczeństwa, o których mowa w ust.
2.2.2. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Szkoła ubiegająca się o tytuł Laureata Programu Wiarygodna Szkoła zostanie niezwłocznie poinformowana drogą elektroniczną o przyznaniu wyróżnienia. W przypadku pozytywnej weryfikacji Laureatowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu i tytułu LAUREATA PROGRAMU WIARYGODNA SZKOŁA. Laureat Programu uzyskuje tym samym możliwość korzystania z wszystkich przywilejów Programu, o których mowa w § 3 ust.2.
2.2.3. Laureat Programu jest uprawniony do posługiwania się wydanym Certyfikatem bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.
2.2.4. Informacje o nadanym wyróżnieniu opublikowane w wizytówce, o której mowa w § 3 pkt.a pozostają widoczne dla użytkowników strony internetowej bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.

§ 6

1. Po przystąpieniu do Programu, Laureat otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego Gminy w celu przygotowania wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodna-gmina.pl.
2. Po otrzymaniu formularza i uregulowaniu płatności wynikających z faktury Vat wystawionej na podstawie deklaracji. Organizator Programu przygotowuje w ciągu 7 dni roboczych wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.
3. Informacje publikowane w wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Laureata Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.
4. W czasie trwania Programu Laureat zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Laureata.
5. Laureat Programu w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodna-gmina.pl.

§ 7

1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodna Gmina jeżeli narusza postanowienia Regulaminu lub nie opłaci kosztów uczestnictwa.
2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu Wiarygodna Gmina traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Gminy i Certyfikatu oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług. Gmina, która utraciła status uczestnika Programu jest zobowiązana usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się z Programem Wiarygodna Gmina.
3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
4. Wykluczony Uczestnik Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu po upływie 12 miesięcy od dnia wykluczenia z programu pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu.
5. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail info@wiarygodna-gmina.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie.
6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.
7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodna Gmina.

§ 8

1. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, a należne opłaty pozostają wymagalne.
2. Gmina składa rezygnację z uczestnictwa w Programie na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25,50-224 Wrocław, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Wiarygodna Gmina Uczestnik traci prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu, w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Gminy i Certyfikatu oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodna Gmina.

§ 9

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Gminy, w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa Gminy, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodna-gmina.pl.
2. Organ prowadzący wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku Gminy w postaci zdjęć i w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w wizytówce i innych materiałach promocyjnych Programu.
3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Wszelkie zmiany lub usunięcie powyższych treści należy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@wiarygodna-gmina.pl.
4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Organizatora Programu.

§ 10

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie na adres siedziby Organizatora Programu: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław.
2.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Uczestnika Programu do postanowień Regulaminu.

§ 11

1. Biorąc udział w Programie Wiarygodna Gmina Laureat Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Laureatów Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodna-gmina.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Laureata przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
3. Laureat Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie na inne podmioty lub osoby.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Laureatem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

Do Góry